Postupci javne nabave

Sukladno odredbama Zakona o javni nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj u obvezi je postupke:

- nabave radova vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a i
- nabave robe i usluga te provedbu projektnih natječaja vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a,
provoditi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EJON).

Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.

Postupci javne nabave

Back to top