Na temelju čl. 441. u vezi s članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13; dalje u tekstu: „ZTD“), članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Vrilo d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“), te Odluke Skupštine Društva od 14.11.2014. godine, s ciljem odabira što kvalitetnijih stručnjaka koji će rukovoditi poslovanjem,

raspisuje se:
 
N A T J E Č A J 
za izbor direktora Društva

Back to top