JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2017. godinu

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Pirovac za 2017. godinu

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava - bankomata (Klasa: 363-01/18-01/08, Urbroj: 2182/11-03-18-1, od 16. veljače 2018. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XXX generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za razdoblje 2017-2022

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13. i 73/17.) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine», broj 64/08.), Općina Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac
za razdoblje 2017. – 2022. godine

Back to top