JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Nove medalje za članove Karate škole Pirovac

Članovi Karate škole "PIROVAC" u subotu 16. rujna 2017. godine imali su uspješan nastup na Međunarodnom karate turniru "14. KARLOVAC OPEN".

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XXIX generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

Back to top