Pirovac ima novu LED rasvjetu na magistrali

Pirovac ima novu LED rasvjetu na magistrali. Nakon godinu dana izrade dokumentacije, apliciranja i javne nabave u dva dana postavljeno je novih 65 najmodernijih visokoučinkovith svjetiljki temeljenih na LED tehnologiji sa regulacijskom predspojnom napravom.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska (Klasa: 363-01/15-01/117, Urbroj: 2182/11-03-15-1, od 21. prosinca 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup javnih površina u naselju Pirovac za postavljanje kioska. U zakup se daju 4 lokacije na rok od 3 godine (2016. – 2018. godine), uz početne cijene zakupa, kako slijedi:

1. tobacco kiosk – početna cijena 210,00 kn/m2 mjesečno
– lokacija 1.1. Trg Domovinskog rata – kiosk maksimalne tlocrtne površine do 9 m2,
– lokacija 1.2. ulica P. D. Vrančića.

2. kiosk za prodaju voća i povrća – početna cijena 120,00 kn/m2 mjesečno
– lokacija 2.1. Trg Domovinskog rata,
– lokacija 2.2. Trg Domovinskog rata.

II. UVJETI NATJEČAJA

Pisana ponuda mora sadržavati:

1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt telefon),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog/trgovačkog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene cijene zakupnine (najmanje u visini početne cijene) s točno naznačenom traženom lokacijom,
4. dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu.   

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu po svakoj lokaciji uplatiti iznos od 1.500,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa Općine Pirovac, broj: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Prilikom sklapanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za 2016. godinu.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u cijelosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

OPĆINA PIROVAC – Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom „Natječaj za zakup javne površine – NE OTVARAJ”.
Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude, uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta utvrđenih natječajem, je najveći ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu lokaciju.
Svaki ponuditelj je dužan za svoj kiosk osigurati zaseban priključak na elektroenergetsku mrežu.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 5 dana od dana završetka rada Povjerenstva za provedbu natječaja.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatrat će se da je isti odustao te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najvećem ponuđenom iznosu zakupnine. 
Povjerenstvo za provedbu natječaja zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

Klasa: 363-01/15-01/117
Urbroj: 2182/11-03-16-2
Pirovac, 5. siječnja 2016.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja
„SLOBODNA DALMACIJA“ – Regionalno izdanje Šibenik,
11. 01. 2016. godine (ponedjeljak)

 

 

FZOEU odobrio novih bespovratnih 1,758.446,10 kuna za izgradnju pristupne ceste do Pretovarne stanice Pirovac

Nakon što je 24. studenog načelnik općine održao sastanak u FZOEU i upućen je zahtjev Općine Pirovac za sufinanciranje izgradnje pristupne ceste zaprimili smo Odluku o ulaganju sredstvava Fonda u građenje pristupne ceste do buduće pretovarne stanice Pirovac kojom je i odobreno 1.758.446,10 kuna.

Otvorenje Kina Pirovac ovog petka sa filmom Ratovi zvijezda - Sila se budi!

Nakon što smo se u rujnu prošle godine prijavili na poziv Ministarstva kulture za financiranje javnih potreba u kulturi zaprimili smo obavijest da je Općini Pirovac u svrhu digitalizacije odobreno bespovratno 300 tisuća kuna. Ukupna vrijednost projekta digitalizacije Kino dvorane Pirovac iznosi oko 400 tisuća kuna. 

Back to top