Luka Božac postao je viceprvak države

Član karate škole ''Pirovac'' Luka Božac postao je viceprvak države u kategoriji mlađi kadeti - 57 kg. Prvenstvo Hrvatske je održano u Čavlima kod Rijeke u dvorani Mavrinci gdje su nastupili najbolji borci u mlađim kategorijama.

Prijavite putem mobilne aplikacije ili weba komunalne probleme i ubrzajte njihov popravak!

KOMUNALAC je novi moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje prijavama komunalnih problema koji radi prema načelu: čujemo naše građane, slušamo naše građane, rješavamo problem. Aplikaciji pristupite putem web sučelja na www.pirovac.hr/komunalac ili mobilne aplikacije koju besplatno možete skinuti na Google Play Store-u.

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran za javnu raspravu (Klasa: 350-03/15-01/01, URBROJ: 2182/11-03-16-25, od 12. veljače 2016. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

Back to top