10 January 2018

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  (II)  Prostornog  plana  uređenja  Općine Pirovac  provedena  je  u  periodu  od  19.  listopada  2017.  godine  do  30.  listopada  2017. godine.  
Sukladno  članku  96.  Zakona,  osam  (8)  dana  prije  početka  javne  rasprave,  Nositelj  izrade objavio je Obavijest o provođenju javne rasprave sa svim relevantnim podacima u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Pirovac.

Javni  uvid  u  Prijedlog  Izmjena  i  dopuna  (II)  Prostornog  plana  uređenja  Općine  Pirovac počeo  je  dana  19.  listopada  2017.  godine,  a  završio  dana  30.  listopada  2017.  godine. Tijekom  javnog  uvida  tekstualni  i  grafički  dio  elaborata  Prijedloga  plana  bio  je  izložen  u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (II) PPUO Pirovac bio je moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

PREUZMITE DOKUMENT:
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Back to top