09 October 2017

OBJAVA javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) PPUOP

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za javnu raspravu (KLASA: 350-02/16-01/04, URBROJ: 2182/11-03-17-25, od 5. listopada 2017. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

● Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP), počinje dana 19. listopada 2017. godine, a završava dana 30. listopada 2017. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP bit će moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

● Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac – „Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb, održat će se dana 26. listopada 2017. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 11 sati.     

● Nadležna javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP izrađen u skladu s danim zahtjevima.
Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 30. listopada 2017. godine do 15 sati.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/16-01/04
URBROJ: 2182/11-04-02-17-26
Pirovac, 5. listopada 2017.

OPĆINA PIROVAC
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje


VODITELJICA
Slavica Zanze Turčinov, i. g., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Back to top