Print this page
20 September 2017

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

I. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene ceste o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac, u zemljišne knjige.

II. Popis cesta u postupku evidentiranja:
Stinice, Stare Vrulje, Cvitna, Vinogradska, Maslinarska, Višnjarska, Zagrebačka, Ribarska, Tina Ujevića, Petra Zoranića, Pirovačkih iseljenika, Bakrine, Kralja Zvonimira, Dublje, Jurja Dalmatinca, Lolić, Dalmatinska, Put plaže, Jurja Šižgorića, Težačka, Stjepana Radića, Blajburških žrtava, Bravari, Don Balda Vijalića, Riječka, Ante Starčevića, Mecanovo, Put škole, Zadarska, Pirovačke satnije, Splitska, Matije Gupca, Podravska, Jadranska, Pod Stražicom, Primorska, Kvarnerska, Istarska, Radnička, Slavonska, Grgura Ninskog, Ivana Gorana Kovačića, Hrvatske mladeži, Miroslava Krleže, Vukovarska, Urem Kapetana, Šibenska, Vladimira Nazora, Augusta Cesarca, Bribirskih knezova, Ružmarinska, Starine, Ivana Gundulića, Dobriše Cesarića, Marka Marulića, Ruđera Boškovića, Put sv. Ante, Liveli, Kralja Tomislava, Trg Domovinskog rata, Trg sv. Nediljice, Dubrava, Kralja Krešimira IV, Katarine Zrinske, Bezdan, Bartola Kašića, Dubrovačka, Punta, Dr. Franje Tuđmana, Mala ulica i Augusta Šenoe. 

III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta izradit će društvo GEODEZIJA d.o.o. za katastarsko-geodetske poslove, Šibenik, Kralja Zvonimira 42, OIB: 03698722831, pod vodstvom ovlaštenog inženjera geodezije Božidar Čulav, mag.ing.geod. (broj ovlaštenja: Geo 174).

IV. Općina Pirovac započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

V. Nositelji prava na nekretninama mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 25. 09. 2017. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9 – 13 sati u prostorijama Općine Pirovac, I. kat, na adresi: Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac.

KLASA: 932-12/17-01/01
URBROJ: 2182/11-03-17-1
Pirovac, 14. rujna 2017.

OPĆINA PIROVAC

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA, Regionalne stranice Šibenik,
od 19. 09. 2017. godine.