Print this page
19 May 2017

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora

Na temelju Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora (KLASA: 372-03/17-01/01, URBROJ: 2182/11-03-17-1, od 10. svibnja 2017. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnoga prostora

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga javnog natječaja je davanje u zakup poslovnoga prostora u prizemlju objekta vlasništva Općine Pirovac, označenom kao k.č. br. 987 ZGR, zk.ul. 3146, k.o. Pirovac u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 17.
Poslovni prostor daje se u zakup prema sljedećim uvjetima:
– namjena prostora: obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite – ordinacija
opće medicine,
– površina prostora: 35,28 m2, uz pravo korištenja zajedničkih prostorija (vjetrobran,
čekaonica i sanitarni čvor) površine 42,66 m2,
– rok zakupa: 5 godina,
– iznos zakupnine: 750,00 kuna mjesečno.

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 1.000,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje u korist računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 7811–OIB.
Ponuditelji mogu povući svoju ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda te na taj način ostvaruju pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke Povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.
Ukoliko ponuditelj koji uspije u javnom natječaju, naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zakup poslovnoga prostora.".
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja, bez obzira na način dostave.
Ne razmatraju se nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude ponuditelja koji do isteka roka za podnošenje ponuda imaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i proračunu Općine Pirovac, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se odnosni ponuditelj pridržava rokova plaćanja.

IV. UVJET NATJEČAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. dokaz o uplati jamčevine,
2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks),
3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
4. ovlaštenje za obavljanje djelatnosti opće medicine na području Općine Pirovac,
5. iznos ponuđene mjesečne zakupnine – najmanje u visini početne cijene.


V. IZBOR PONUDA

Povjerenstvo donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koji ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja i koji je ponudio najveći iznos zakupnine.
Protiv odluke Povjerenstva nezadovoljni ponuditelj može podnijeti prigovor općinskom načelniku, u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen pismeno. Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Općine Pirovac.

VI. OSTALE NAPOMENE

Javni natječaj je valjan i ako u natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj i ako je ponuđena zakupnina jednaka ili veća od početne.
Osobe koje žele ostvariti prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora dužne su sudjelovati u postupku javnog natječaja, pravo prvenstva istaknuti u ponudi, a ukoliko njihova ponuda nije ponuda s najvišom cijenom, pravo prvenstva ostvaruju tek prihvatom najviše postignute zakupnine.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja i izbora najpovoljnijeg ponuditelja, Općina Pirovac, kao zakupodavac, i ponuditelj za zakup poslovnoga prostora, kao zakupnik, sklopit će ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi ili odbije sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 10 dana od dana dostave odluke o izboru, gubi pravo na povrat jamčevine te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najpovoljnijoj ponudi.

KLASA: 372-03/17-01/01
URBROJ: 2182/11-03-17-2
Pirovac, 12. svibnja 2017.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

OBJAVA:
„SLOBODNA DALMACIJA" – Regionalno izdanje Šibenik,
18. 05. 2017. godine (četvrtak)