09 May 2017

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

 

na radno mjesto:
administrativni tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,
radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba
prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema ekonomske ili pravne struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web-stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Pirovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– presliku radne knjižice odnosno potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o traženom radnom iskustvu,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe – diplome),
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (presliku svjedodžbe),
– potvrdu (uvjerenje) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, u originalu ne starije od 6 mjeseci,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. ZSN-a.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom, sukladno članku 19. stavku 8. ZSN-a, smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, Matije Gupca 42 A, 22000 Šibenik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta dostavljaju se na adresu: OPĆINA PIROVAC, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijam u službu Općine Pirovac – ne otvaraj».
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2182/11-04-17-1
Pirovac, 4. svibnja 2017.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PIROVAC

PROČELNIK
Marin Barić, dipl. oec., v. r.

OBAVIJEST O OPISU POSLOVA, PLAĆI RADNOG MJESTA
I O NAČINU OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 

 

Back to top