Print this page
03 February 2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Pirovac

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Pirovac (KLASA: 406-09/16-01/02, URBROJ: 2182/11-03-16-2, od 25. studenoga 2016. godine) i Odluke o izmjenama Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Pirovac (KLASA: 406-09/16-01/02, URBROJ: 2182/11-03-17-6, od 2. veljače 2017. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Pirovac

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Pirovac, kako slijedi:
- vrsta vozila: M1 - osobni automobil,
- marka vozila: Renault,
- tip vozila: Scenic,
- model vozila: 1,9 DCI Dynamiq,
- broj šasije: VF1JMK40639442619,
- oblik karoserije: zatvoreni,
- vrsta motora: Diesel - Euro IV,
- snaga motora u Kw: 96,
- radni obujam motora u cm3: 1870,
- u prometu od: 2008. godine,
- registriran do 22. 02. 2017. godine.   

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 20.542,00 kn (dvadesettisućapetstočetrdeset dvijekune), sukladno Potvrdi o procijenjenoj vrijednosti vozila (H-120 CVH STP „Vodice“), od 01. 02. 2017. godine.

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 500,00 kuna, u korist računa Općine Pirovac (IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 7706–OIB, opis plaćanja: jamčevina).

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana proteka roka za dostavu ponuda.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 8 – 14 sati, na adresi: Općina Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na broj telefona: 022 467 077.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

III. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj    za kontakt,
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog,    odnosno obrtnog registra za pravne osobe,
- dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu,
- broj žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

OPĆINA PIROVAC – Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom „Natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!”.

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s Općinom Pirovac te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za iznos uplaćene jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Kupoprodaja vozila će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

Klasa: 406-09/16-01/02
Urbroj: 2182/11-03-17-7
Pirovac, 2. veljače 2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.