03 January 2017

Proračun u Novoj 2017. godini

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 10.955.500,00 kuna što je projekcija na bazi već realiziranih proračuna u posljednje dvije godine. Na sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine usvojen je jednoglasno.

Očekivani priljev proračunskih sredstava od pomoći iz drugih proračuna iznosi 1.250.000,00 kako slijedi:

• tekuće pomoći iz županijskog proračuna iznose 80.000,00 kuna (sredstva za ogrjev i održavanje lokalnih izbora),
• kapitalne pomoći iz Državnog proračuna iznose 1.070.000,00 kuna (uređenje župne crkve, uređenje plaže Lolić, izrada projektne dokumentacije sanacije crkve Sv. Jurja te nabava pirovačke narodne nošnje),
• kapitalne pomoći iz županijskog proračuna iznose 100.000,00 kuna (uređenje društvenih domova Kašić i Putičanje).
Tijekom 2017. godine očekuje se povećani prihod po osnovi komunalnog doprinosa sukladno nastavku provedbe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 2.000.000,00 kuna.
Prijedlogom Proračuna ukupni rashodi Općine Pirovac za 2017. godinu iznose 10.855.500,00 kuna. Planiranje Proračuna za 2017. godinu je temeljeno na gospodarskim i društvenim specifičnostima Općine Pirovac.

Prioriteti financiranja se baziraju na dva projekta komunalne i društvene infrastrukture i to uređenje župne crkve Gospe od Karmela te uređenje plaže Lolić – prve faze. Održavanje postojeće komunalne i društvene infrastrukture planirano je sukladno ostvarenju prethodnog razdoblja.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, a odnose se na isplate sredstava korisnicima programa socijalnih potreba Općine Pirovac, zatim za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje, stipendiranje studenata te naknade uspješnim sportašima amaterima.

Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 905.450,00 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati za potrebe rada i djelovanja DVD-a Pirovac i Dječjeg vrtića „Mendula" te na tekuće donacije udrugama građana temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2017. godinu.
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 572.500,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektnih dokumentacija te otkup zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 4.173.000,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu na području Općine Pirovac. U okviru navedenog iznosa planira se i financiranje izrade izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

„Ukratko proračun za iduću godinu ima iznimno izraženu razvojnu komponentu baziranu, pa je vjerujemo iz tog razloga jednoglasno i podržan. Nastavljamo sa svih pet važnih kapitalnih projekata: novi dječji vrtić sa jaslicama za koji je završena projektna dokumentacija i ishodovana lokacijska dozvola te je u tijeku izvlaštenje terena kako bi se što prije aplicirao putem Mjere 7 za izgradnju i opremanje, Poduzetnička zona Torine koju vlasnički riješavamo sa novo formiranim Ministarstvo državne imovine, a završili smo i već usvojili urbanistički plan uređenja i odlukom osnovali zonu, plaža Lolić za koju je završena ukupna projektna dokumentacija sredstvima Fonda za razvoj turizma MINT-a očekujemo u siječnju prvu građevinsku fazu, a po istom principu radimo i za plažu Starine koju ćemo na isti fond kandidirati već ovog proljeća na prvu građevinsku fazu, te projekt odvodnje aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera kao najvažniji projekt za čiju projektnu dokumentaciju su sredstva već ranije odobrena, a ishodovano je i svih sedam lokacijskih dozvola.

Osim ovih kapitalnih projekata u ovoj godini planiran je nastavak uređenja društvenog doma u Putičanju i opremanje onog u Kašiću sa uređenjem okoliša i prilaza, uređenje dječjeg igrališta na Trgu Bezdan, uređenje sportskog nogometnog igrališta, izgradnja nove grobne aleje, izgradnja spomen obilježja pirovačkim žrtvama, kao i nastavak uređenja javnih površina (asfalt, javna rasvjeta, vodovodna i oborinska mreža itd.).

Planirana je izrada projektne dokumentacije uređenja knjižnice i novih prostorija općine, a planira se i završetak izmjena i dopuna prostornog plana koje bi omogućile nove velike investicije u hotelske kapacitete na području zone Miran.

Proračun ima i izraženu socijalnu komponentu sa naglaskom na pronatalitetnu politiku koju prepoznajemo kao veliki izazov, a koja je u godini iza nas počela i davati prve vidljivije rezultate.

Nastavljamo sa jednokratnom pomoći stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete od 3.000,00 kuna i za svako daljnje dijete istih roditelja naknada se dodatno uvećava za iznos od 1.000,00 kn. Jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za novosklopljeni brak i dalje iznosi 3.000,00 kn.

Nastavljamo sa 50% iznosa svim osnovnoškolcima u školskoj godini 2017./2018. financirati udžbenike, nastaviti ćemo sufinancirati prijevoz srednjoškolcima, kao i posebnu ranije ukinutu liniju Kašić – Škriline – Pirovac, a nastaviti ćemo i stipendirati akademske građane što smo po prvi put uveli prije tri godine. Po prvi puta krećemo i sa programom podmirenja dijela troškova napredovanja uspješnih sportaša amatera.

Zadovoljni smo sa godinom iza nas i sa projektima poput uređenja ambulante i stomatološke oridinacije, uređenja Trga Bezdan, postavljanja novih pontona, stare rive i spoja nove rive i marine, dokumentacije uređenja Trga Rudina, Pretovarne stanice Pirovac i njenog pristupnog puta, spomenika Petru Jeronimu Draganiću-Vrančiću, Marine Pirovac i drugih manjih projekata koji su ili završeni ili se bliže svom završetku. Zahvalni smo i Vladi RH i našoj županiji jer će prošla godina ostati upamćena i sa cca. dva milijuna kuna koji su nam direktno uplaćeni kroz razne projekte na koje smo aplicirali. U idućoj godini uz očekivane nove potpore vjerujemo da ćemo uspjeti realizirati i još nekoliko vrijednih projekata kroz druga tijela i državne tvrtke (HEP, Hrvatske vode, Hrvatske ceste) koji nisu direktno vidljivi u proračunu za iduću godinu. Svim ovim projektima vjerujemo da ćemo u ovoj godini doista na dostojan način obilježiti i 20 godina osnutka Općine Pirovac., zaključio je načelnik Ivan Gulam.

Proračun Općine Pirovac možete preuzeti na sljedećem linku: PRORAČUN

 

Back to top