Print this page
10 November 2016

Zaključak o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz
proračuna Općine Pirovac u 2017. godini

 

PREUZMITE DOKUMENT