Print this page
20 October 2016

Lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Pirovac

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje

LISTU KANDIDATA
za dodjelu stipendija Općine Pirovac

I.
Za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2016./17. utvrđuje se lista kandidata, kako slijedi:

    ostvareni bodovi
1 Lucija Barić, Dublje 11, Pirovac, OIB: 56808800585 64
2 Tea Livaić, Kralja Krešimira IV 40, Pirovac, OIB: 46538287433 50
3 Antonia Čubrić, Put sv. Ante 29, Pirovac, OIB: 70511555500 45
4 Ines Kukrić, Splitska 8, Pirovac, OIB: 11608240232 40
5 Valentina Krpetić, Blajburških žrtava 12, Pirovac, OIB: 47522355974 36
6 Mirta Vidanec, Kralja Tomislava 15, Pirovac, OIB: 29488550586 35
7 Toni Rančić, Trg Domovinskog rata 6, Pirovac, OIB: 59992537570 30
8 Paula Marinković, Vladimira Nazora 5, Pirovac, OIB: 24746211545 29
9 Anđela Bašić, Dr. F. Tuđmana 26, Pirovac, OIB: 71947697921 29

 

 

 

 

 

II.
Ova lista kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac.

KLASA: 602-01/16-01/02
URBROJ: 2182/11-03-16-13
Pirovac, 20. listopada 2016.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.