Print this page
02 May 2016

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2016. i 2017.

Na temelju članaka 7. i 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2016. i 2017. godine (KLASA: 363-01/16-01/32, URBROJ: 2182/11-03-16-1, od 10. ožujka 2016. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2016. i 2017. godine

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja čine lokacije na javnoj površini naselja Pirovac koje će se davati u zakup u sezoni 2016. i 2017. godine. Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), davat će lokacije sukladno „Planu namjene javnih površina za davanje u zakup u sezoni 2016. i 2017." i odredbama ovoga natječaja.
Određuju se vrste naprava i broj lokacija, kako slijedi:

Štand Općine Pirovac (9 m2, sa boksom, natkriven i zatvoren):
- namjena: prodaja suvenira, tekstila, ljetnog programa i sl. – 5 lokacija (Š1- Š5)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 10.000,00 kn

Štand vlastiti (cca 2 m2):
- namjena: prodaja gumenih bombona – 1 lokacija (ŠV1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn

Pokretni aparati:
- namjena: prodaja kokica – 2 lokacije (A1, A2)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn

- namjena: prodaja kukuruza – 1 lokacija (A3)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 6.000,00 kn

- namjena: prodaja palačinki – 2 lokacije (A4, A5)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 6.000,00 kn

- namjena: prodaja krumpira „funny chips" – 1 lokacija (A6)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn

- namjena: prodaja šećerne vune – 2 lokacije (A7, A8)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 1.500,00 kn

- namjena: prodaja poffertjes deserta – 1 lokacija (A9)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 5.000,00 kn

Prodajni stolić (do 2 m2):
- namjena: prodaja sitnog nakita – 2 lokacije (S1, S2)
- namjena: usluga tatto – 3 lokacije (S3, S4, S5)
- namjena: prodaja autohtonih suvenira – 1 lokacija (S6)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.000,00 kn

Samostojeći pano (do 2 m2):
- namjena: prodaja slika – 1 lokacija (P1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 4.000,00 kn
- namjena: prodaja ukrasa – 3 lokacije (P2, P3, P4)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.000,00 kn

- namjena: reklamni pano – 1 lokacija (P5)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 2.000,00 kn

Razno (cca 2 m2):
- namjena: multimedijalna izrada razglednica – 1 lokacija (R1)
- namjena: portretiranje – 1 lokacija (R2)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 2.000,00 kn

- namjena: informacijski pult – 1 lokacija (R3)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 1.000,00 kn

Zračni jastuk, skakalica i sl. (cca 150 m2) – 1 lokacija (Z1)
- namjena: zabava i igra
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 25.000,00 kn

Zabavni vlak
- namjena: zabava i igra – 1 lokacija (V1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 8.000,00 kn

Dječji autići (cca 150 m2)
- namjena: iznajmljivanje dječjih autića na baterijski pogon – 1 lokacija (D1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 10.000,00 kn

Ponini konjići (cca 75 m2)
- namjena: iznajmljivanje mobilnih ponini konjića – 1 lokacija (K1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 6.000,00 kn

Mopedi i bicikli
- namjena: iznajmljivanje mopeda i bicikala – 1 lokacija (M1)
- početna cijena za 1 (jednu) sezonu: 3.000,00 kn

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.000,00 kn, osim za lokacije oznaka: A7, A8 i R3, za koje je jamčevina identična početnoj cijeni. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za sezonu 2016. godine.
Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa Općine Pirovac, broj: HR7824840081858100002, model: 68, poziv na broj: 5738–OIB.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o tome ne pristupi potpisivanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za dodjelu javne površine 2016. i 2017.".
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.
Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici javne površine, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i pravila o komunalnom redu, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Pirovac po bilo kojoj osnovi.

IV. UVJET NATJEČAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. dokaz o uplati jamčevine,
2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks),
3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
4. naznaku vrste naprave, namjenu, brojčanu oznaku lokacije s opisom namjeravane
djelatnosti i vrste ponudbene robe,
5. iznos ponuđene natječajne cijene za 1 (jednu) sezonu – najmanje u visini početne cijene.

V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena za 1 (jednu) sezonu, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Po dobivanju obavijesti o dodijeljenoj lokaciji, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o korištenju javne površine. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju. Prilikom potpisivanja ugovora ponuditelj plaća cjelokupan ponuđeni iznos za 1 (jednu) sezonu.
Za slučaj eventualnog odustajanja o zakupa javne površine u sezoni 2017. godine, ponuditelj je obvezan najkasnije do 31. ožujka 2017. godine podnijeti pismeni zahtjev općinskoj upravi o raskidu ugovora.
Naknada za korištenje javne površine za sezonu 2017. godine plaća se unaprijed, najkasnije do 1. lipnja 2017. godine.
Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

KLASA: 363-01/16-01/32
URBROJ: 2182/11-03-16-2
Pirovac, 28. travnja 2016.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
OPĆINE PIROVAC

Objavljeno u dnevnom listu:
„SLOBODNA DALMACIJA" – Regionalno izdanje Šibenik,
02. 05. 2016. godine (ponedjeljak).

PRILOG: PLAN namjene javnih površina