Print this page
14 March 2016

OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje

OBAVIJEST 
o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

za radno mjesto:

spremač/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju koji će se provesti dana 21. ožujka 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, prema sljedećem rasporedu:

I. Pisano testiranje – početak u 10 sati.

II. Intervju – početak u 13 sati.

Kandidat je dužan ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi se utvrdio identitet istog.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, bit će udaljen s pisanog testiranja, a njegov rezultat se neće priznati.

Pisani test sastojat će se od 8 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 0,8 što će u konačnici (zaokruženo na jednu decimalu) dati broj bodova postignutih na pisanom testiranju (od 1 do 10). Vrijeme trajanja pisanog testiranja: 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom testiranju. Zbroj bodova koji će biti dodijeljen pojedinom kandidatu na intervjuu, bit će podijeljen s 3 što će u konačnici (zaokruženo na jednu decimalu) dati broj bodova postignutih na intervjuu (od 1 do 10).

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. Anđela Gulam, Kralja Zvonimira 22, Pirovac, OIB: 34028075187,
2. Slađana Letica, Kralja Zvonimira 11, Pirovac, OIB: 57849224217,
3. Miranda Gulam, Kralja Zvonimira 30, Pirovac, OIB: 94120195995.

Klasa: 112-02/16-01/01
Urbroj: 2182/11-04-16-11
Pirovac, 14. ožujka 2016.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


PREDSJEDNIK
Ante Čubrić
, dipl. oec., v.r.