Print this page
03 March 2016

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

na radno mjesto:

spremač/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme,

s 4-satnim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– niža stručna sprema ili osnovna škola.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr) dostupni su podaci o opisu poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Pirovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom),
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe – diplome),
– potvrdu (uvjerenje) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, u originalu ne starije od 6 mjeseci,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. ZSN-a.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Urednom prijavom, sukladno članku 19. stavku 8. ZSN-a, smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», na adresu: Općina Pirovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: «Prijam u službu Općine Pirovac – ne otvaraj».

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-02/16-01/01
Urbroj: 2182/11-04-16-1
Pirovac, 24. veljače 2016.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Općine pirovac

PROČELNIK
Marin Barić, dipl. oec., v. r.

Objava:
„NARODNE NOVINE“, broj 19/16., od 2. ožujka 2016. godine.

-----------------------------------------------------------------
OBAVIJEST o opisu poslova i placi


OBAVIJEST o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata