Print this page
01 March 2016

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran za javnu raspravu (Klasa: 350-03/15-01/01, URBROJ: 2182/11-03-16-25, od 12. veljače 2016. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

● Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU Miran), počinje dana 29. veljače 2016. godine, a završava dana 29. ožujka 2016. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga UPU Miran bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Uvid u Prijedlog UPU Miran bit će moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

● Javno izlaganje, uz prisutnost odgovornog voditelja stručnog izrađivača Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran – „Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb, održat će se dana 7. ožujka 2016. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 12 sati.    

● Nadležna javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva za izradu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog UPU Miran izrađen u skladu s danim zahtjevima.

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU Miran, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 29. ožujka 2016. godine do 15 sati.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

 

Klasa: 350-03/15-01/01
Urbroj: 2182/11-04-02-16-26
Pirovac, 15. veljače 2016.

 

Općina Pirovac
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje

Objavljeno u dnevnom listu:
„SLOBODNA DALMACIJA“ – Regionalno izdanje Šibenik,
17. 02. 2016. godine (srijeda)

 ------------------------------------------------------------

PREUZMITE DOKUMENT