Print this page
09 December 2015

Donesen je proračun Općine Pirovac za 2016. godinu u iznosu od 14,2 milijuna kuna.

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2016. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 14.197.650,00 kuna. Na sjednici održanoj 30. studenog 2015. godine usvojen je sa deset glasova za i jednim protiv.

Prihodi poslovanja iznose 13.747.650,00 kuna dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 25.000,00 kuna.
Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava - viška prihoda iz 2015. godine iznosi 425.000,00 kuna.
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija prethodnog razdoblja kao i makroekonomski pokazatelji za naredno razdoblje.
Znatniji prilivi proračunskih sredstava očekuju se od pomoći iz proračuna u iznosu od 4.050.000,00 kuna odnosno 29% od ukupnih prihoda Proračuna za 2016. godinu, kako slijedi:

- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna iznose 1.500.000,00 kuna (Ministarstvo kulture – uređenje župne crkve i zgrade stare škole, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – asfaltiranje ulica),
- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 2.270.000,00 kuna (pristupni put do pretovarne stanice – PS Pirovac i sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta).

Prioriteti financiranja u bazirani na tri infrastrukturna projekta kojima će se osigurati veća kvaliteta življenja, kako slijedi: uređenje župne crkve Gospe od Karmela, gradnja pristupnog puta od pretovarne stanice – PS Pirovac te uređenje i opremanje prostora buduće liječničke i stomatološke ambulante.

Posebni dio Proračuna sadrži rashode raspoređene po programima, (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), izvorima financiranja kao i funkcijskoj klasifikaciji, a sve sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama («Narodne novine», broj 26/10. i 120/13.). Rashodi su obrazloženi po programima tako da je omogućen uvid u svaku pojedinu proračunsku stavku. 

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 4.463.500,00 kuna, a odnose se na rashode materijala i usluga koji su neophodni za funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti iz djelokruga općinske uprave. Održavanje postojeće komunalne infrastrukture planirano je sukladno ostvarenju prethodnog razdoblja uz povećano ulaganje u iznosu do 1 milijun kuna za prostor buduće ambulante i stomatološke ordinacije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na isplate sredstava korisnicima programa socijalnih potreba Općine Pirovac, zatim za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje te stipendiranje studenata. Subvencije poljoprivrednicima su novost i planirane u iznosu od 80.000,00 kuna.

Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 916.050,00 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati za potrebe rada i djelovanja DVD-a Pirovac i Dječjeg vrtića „Mendula“ te na tekuće donacije udrugama građana temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2016. godinu. Svi korisnici tekućih donacija su evidentirani u Posebnom dijelu Proračuna.

Kapitalne pomoći trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o. planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 878.000,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektne dokumentacije te otkup zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića i jaslica.

U iznosu od 200.000,00 kuna graditi će se javna rasvjeta, a 500.000,00 predviđeno je za gradnju nerazvrstanih cesta. Uređivati će se i nogostupi u iznosu od 330.000,00 kuna, kao i nogometno igralište u iznosu od 300.000,00 kuna.

Planirano je i uređenje dva spomen obilježa u iznosu od 220.000,00 kuna, te izgradnja grobne aleje XVIII na groblju Sv. Ante u iznosu od 350.000,00 kuna.

Nastaviti će se i sa uređenjem Stare rive u predviđenom iznosu od 400.000 kuna. 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 6.245.000,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Pirovac. 

„Ukratko proračun za iduću godinu ima iznimno izraženu razvojnu komponentu, te je gotovo jednoglasno usvojen. Nastavljamo sa pet važnih kapitalnih projekata: Dječji vrtić sa jaslicama za koji je u idućoj godini u planu završetak kompletne projektne dokumentacije kako bi se što prije aplicirao putem Mjere 7 za izgradnju, Poduzetnička zona Torine koju vlasnički riješavamo sa DUUDI-jem, a završili smo i usvojili urbanistički plan uređenja i odlukom osnovali zonu, Plaža Lolić za koju je završena ukupna projektna dokumentacija sredstvima Fonda za razvoj turizma MINT-a te u idućoj godini planiramo prvu građevinsku fazu, a po istom principu radimo i za plažu Starine koju ćemo na isti fond kandidirati idućoj godini na prvu građevinsku fazu, te projekt odvodnje aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera za čiju projektnu dokumentaciju su sredstva već odobrena, a očekujemo je završiti tijekom 2016. godine. 

Osim ovih kapitalnih projekata u idućoj godini planirana je rekonstrukcija pirovačke ambulante i stomatološke ordinacije i prilagodba invalidima, građevinski radovi na uređenju Trga Bezdan, zatim rekonstrukcija društvenog doma u Putičanju i završetak onog u Kašiću, izgradnja nove grobne aleje, novi metri na uređenju rive i nogostupa itd. 

Proračun ima i vrlo izraženu socijalnu komponentu sa naglaskom na pronatalitetnu politiku koju prepoznajemo kao veliki izazov.

Nastavljamo sa jednokratnom pomoći stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete od 3.000,00 kuna i za svako daljnje dijete istih roditelja naknada se dodatno uvećava za iznos od 1.000,00 kn. Jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za novosklopljeni brak i dalje iznosi 3.000,00 kn.

Nastavljamo sa 50% iznosa ćemo svim osnovnoškolcima u školskoj godini 2015/2016 financirati udžbenike, nastaviti ćemo sufinancirati prijevoz srednjoškolcima, kao i posebnu ranije ukinutu liniju Kašić – Škriline – Pirovac, a nastaviti ćemo i stipendirati akademske građane što smo po prvi put uveli prije dvije godine.

Osim ovih nabrojenih projekata vjerujemo da ćemo uspjeti realizirati i još nekoliko vrijednih projekata kroz državne tvrtke (HEP, Hrvatske vode, Hrvatske ceste) koji nisu direktno vidljivi u proračunu za iduću godinu. Također očekujemo i gradnju Pretovarne stanice Pirovac za koju je iz Stukturnih i kohezijskih fondova već odobreno 7,8 milijuna kuna.", zaključio je načelnik Ivan Gulam. 

Proračun Općine Pirovac možete preuzeti na sljedećem linku: PRORAČUN