Print this page
18 November 2015

Zaključak o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru programa udruga građana
za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2016. godini


PREUZIMANJE DOKUMENTA