Print this page
04 November 2015

Lista kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje

LISTU KANDIDATA
za dodjelu stipendija Općine Pirovac    

I.

Za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2015./16. utvrđuje se lista kandidata, kako slijedi:

  Ostvareni bodovi
1. Antonia Čubrić, Put sv. Ante 29, Pirovac, OIB: 70511555500 55
2. Marijan Grigić, Ruđera Boškovića 18, Pirovac, OIB: 62446850325 48
3. Ines Kukrić, Splitska 8, Pirovac, OIB: 11608240232 40
4. Valentina Krpetić, Blajburških žrtava 12, Pirovac, OIB: 47522355974 40
5. Gabrijela Troskot, Kašić 2, Pirovac, OIB: 02363390160 35
6. Paula Marinković, Vladimira Nazora 5, Pirovac, OIB: 24746211545 33
7. Anđela Bašić, Dr. F. Tuđmana 26, Pirovac, OIB: 71947697921 25
8. Jure Čubrić, Kralja Zvonimira 79, Pirovac, OIB: 15356204839 15


II.

Ova lista kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac.

KLASA: 602-01/15-01/07
URBROJ: 2182/11-03-15-10
Pirovac, 4. studenoga 2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec.