15 October 2015

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture
i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac
za 2016. godinu

I. Javne potrebe u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u narečenim područjima od interesa za Općinu Pirovac.

II. U programe javnih potreba Općine Pirovac za 2016. godinu uvrstit će se:

- u području sporta – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga građana na razini Općine, sufinanciranje programa sportskih škola djece i mladeži te programa nastupa sportaša i sportskih udruga na domaćim i međunarodnim natjecanjima;

- u području kulture – sufinanciranje programskih djelatnosti udruga građana u kulturi,  sufinanciranje kulturnih akcija i manifestacija te programa poticanja, razvitka i promicanja kulturnog stvaralaštva djece i mladeži, sufinanciranje konzervatorskih i restauratorskih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

- u području društvenih djelatnosti – sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga građana koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

III. Prijedloge programa mogu predlagati udruge građana koje obavljaju narečene programske djelatnosti te imaju sjedište na području Općine Pirovac.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Pirovac.

IV. Predlagatelj programa je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- popunjeni obrazac prijavnice,

- obrazloženje (opis) predloženog/predloženih programa,

- financijski plan odnosno specificirani troškovnik za izvršenje plana za svaki predloženi program, u kojem će se navesti podaci o ukupnim troškovima izvršenja programa, podaci o financijskim sredstvima koja se osiguravaju iz vlastitih i/ili drugih izvora te podaci o dijelu financijskih sredstava za koja se predlaže da ih osigura Općina Pirovac,

- dokaz o registraciji udruge (Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne stariji od tri mjeseca do dana objave ovoga Javnog poziva),

- presliku statuta udruge usklađenog s odredbama Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 74/14.).

V. Prijedlozi programa pripremljeni u skladu sa sadržajem ovoga Javnog poziva podnose se zaključno do 31. listopada 2015. godine, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog programa javnih potreba – ne otvarati“, na adresu: Općina Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, bez obzira na način dostave.

VI. Vrednovanje i odabir prijavljenih programa provest će Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga.

Predlagatelji programa imaju pravo prigovora na odluku o odabiru programa u roku od 8 dana od dana objave iste odluke na mrežnoj stranici Općine Pirovac. Prigovor se podnosi općinskom načelniku. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenja odluke po prigovorima, pristupa se zaključenju ugovora o financiranju provedbe programa.

VII. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u programe javnih potreba Općine Pirovac za 2016. godinu.

VIII. Obrazac prijavnice se može osobno preuzeti u službenim prostorijama općinske uprave odnosno dostupan je i na mrežnoj stranici Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

 

Klasa: 230-01/15-01/03
Urbroj: 2182/11-03-15-1
Pirovac, 28. rujna 2015.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA DODJELE
FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA GRAĐANA
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE


 Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top