30 April 2015

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela nekretnine

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4 k.o. Pirovac (KLASA: 940-01/15-01/01, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 17. travnja 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. 601/4 k.o. Pirovac 
u sezoni 2015. i 2016. godine

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4, zk. ul. 3014 k.o. Pirovac u Pirovcu, vlasništva Općine Pirovac, u sezoni 2015. i 2016. godine.
Opisana nekretnina se daje u zakup prema sljedećim uvjetima:

A) dio nekretnine površine 100,00 m2
– namjena: ugostiteljska djelatnost - postavljanje kioska s pripadajućom terasom,
– početni iznos zakupnine za sezonu: 9.000,00 kn.

B) dio nekretnine površine 60,00 m2
– namjena: zabavna djelatnost - postavljanje naprava i aparata za zabavu i igru,
– početni iznos zakupnine za sezonu: 8.000,00 kn.


II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.000,00 kn. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za 2015. godinu.
Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa Općine Pirovac, broj: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 7722–OIB.
Ukoliko ponuditelj ne uspije u natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ukoliko ponuditelj koji uspije u natječaju, naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.


III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zakup nekretnine 2015. i 2016.“.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.


IV. UVJET NATJEČAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. dokaz o uplati jamčevine,
2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks),
3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
4. iznos ponuđene natječajne cijene za 1 (jednu) sezonu – najmanje u visini početne cijene.
V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena za 1 (jednu) sezonu, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.


VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Po dobivanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o zakupu nekretnine. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju. Prilikom potpisivanja ugovora ponuditelj plaća cjelokupan ponuđeni iznos za 1 (jednu) sezonu.
Za slučaj eventualnog odustajanja od zakupa nekretnine u sezoni 2016. godine, ponuditelj je obvezan najkasnije do 31. ožujka 2016. godine podnijeti pismeni zahtjev općinskoj upravi o raskidu ugovora.
Naknada za zakup nekretnine za sezonu 2016. godine plaća se unaprijed, najkasnije do 1. lipnja 2016. godine.
Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.


KLASA: 940-01/15-01/01
URBROJ: 2182/11-03-15-2
Pirovac, 21. travnja 2015.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK 
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

Objavljeno u dnevnom listu – „SLOBODNA DALMACIJA“,
Regionalno izdanje Šibenik,
od 29. 4. 2015. godine.

 

 

 

 

Back to top