Print this page
16 March 2015

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13.)   i   točke   6.   Zaključka   o   utvrđivanju   Prijedloga   Urbanističkog   plana   uređenja Poduzetničke zone Torine za javnu raspravu (KLASA: 350-03/14-01/02, URBROJ: 2182/11- 03-15-26, od 13. ožujka 2015. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine


● Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU Torine), počinje dana 26. ožujka 2015. godine, a završava dana 24. travnja  2015.  godine.  Tijekom  javnog  uvida  tekstualni  i  grafički  dio  elaborata  Prijedloga UPU Torine bit će izloženi u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Uvid  u  Prijedlog  UPU  Torine  bit  će  moguć  i  na  službenoj  internetskoj  stranici  Općine Pirovac: www.pirovac.hr.

●  Javno  izlaganje,  uz  prisutnost  odgovornog  voditelja  stručnog  izrađivača  Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine – „Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb, održat će se dana 8. travnja 2015. godine u kino dvorani u Pirovcu, Trg Domovinskog rata 18, s početkom u 12 sati.

● Nadležna javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva za izradu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog UPU Torine izrađen u skladu s danim zahtjevima.

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU Torine, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju  prijedloge  i  primjedbe  na  zapisnik  za  vrijeme  javnog  izlaganja  te  upućuju  pisane prijedloge i primjedbe neposredno u prijamni ured Općine Pirovac ili poštanskim putem na adresu: Općina Pirovac, Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

●  Mišljenja,  prijedloge  i  primjedbe  moguće  je  dostaviti,  bez  obzira  na  način  dostave, zaključno s danom 24. travnja 2015. godine do 15 sati.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke  o  podnositelju  (naziv  odnosno  ime  i  prezime  te  adresu),  neće  se  uzeti  u  obzir  pri izradi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-03/14-01/02
URBROJ: 2182/11-04-02-15-27
Pirovac, 13. ožujka 2015.

OPĆINA PIROVAC
Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje 

 
PREUZIMANJE MATERIJALA