09 February 2015

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pirovac

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pirovac za 2015. godinu (Klasa: 112-07/15-01/01, Urbroj: 2182/11-03-15-1, od 26. siječnja 2015. godine), općinski načelnik Općine Pirovac objavljuje 

 

JAVNI POZIV  
za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
u Općini Pirovac 

na radno mjesto: referent – 1 izvršitelj/ica
u Odsjeku za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac.

Uvjeti za prijam:

– srednja stručna sprema ekonomske struke, 
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja («Narodne novine», broj 57/12. i 120/12.), te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:

– životopis, 
– presliku osobne iskaznice, 
– dokaz o radnom stažu, 
– presliku svjedodžbe o stručnoj spremi, 
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz članka 15. ZSN-a (u originalu, ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba koja bude izabrana dužna je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: „za stručno osposobljavanje“, u roku od 8 dana od dana objave ovoga javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, Matije Gupca 42a, 22000 Šibenik (u nastavku teksta: HZZ).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj javni poziv bit će objavljen pri HZZ-u i na web-stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr).

 

Klasa: 112-07/15-01/02 
Urbroj: 2182/11-03-15-1
Pirovac, 4. veljače 2015.

 

Općina Pirovac

Objava: 
Službene internetske stranice Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje, od dana 6. 2. 2015. godine.

 

 

Back to top