09 February 2015

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Pirovac

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/14.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac objavljuje 

 JAVNI POZIV 
za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Pirovac

I. 

Savjet mladih Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Općine Pirovac koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

II. 

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 

U Savjet mladih biraju se osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Pirovac, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. 

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.

III. 

Pravo isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 10 mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata.

IV. 

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obvezno moraju sadržavati sljedeće podatke: 

– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište), 
– obrazloženje kandidature.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, kandidatura mora, osim podataka iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ove točke, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).

V. 

 Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

– dokumente iz kojih je vidljivo da kandidat ispunjava uvjet iz točke II. ovoga poziva (uvjerenje nadležne policijske postaje o prebivalištu odnosno boravištu kandidata, ne starije od šest mjeseci, te presliku osobne iskaznice odnosno domovnice kandidata), 
– dokument iz kojeg je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjet iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od šest mjeseci).

VI.

Prijedlozi kandidata se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovoga poziva na internet stranicama Općine Pirovac i u lokalnom dnevnom tisku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih – ne otvarati“, na adresu: Općina Pirovac, OPĆINSKO VIJEĆE – Odbor za izbor i imenovanja, Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac, bez obzira na način dostave.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. 

VII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

 

Klasa: 023-01/15-01/01 
Urbroj: 2182/11-01-15-1 
Pirovac, 30. siječnja 2015.

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC

 

Objava: 
„Slobodna Dalmacija“ – Regionalno izdanje Šibenik,  
od 6. 2. 2015. godine.

 

Back to top