Print this page
07 January 2015

Lista kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac (KLASA: 602-01/14-01/01, URBROJ: 2182/11-03-14-1, od 27. listopada 2014. godine), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje 

LISTU KANDIDATA 
za dodjelu stipendija Općine Pirovac

 I.

Za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2014./15., u ponovljenom postupku, utvrđuje se lista kandidata, kako slijedi:  

               ostvareni bodovi
1. Marin Erak, Augusta Šenoe 5, Pirovac, OIB: 26219768836  48
2. Toni Rančić, Kralja Tomislava 6, Pirovac, OIB: 59992537570 43
3. Andrea Barišić, Stjepana Radića 40, Pirovac, OIB: 75397000995 40
4. Nikolina Urem, Put sv. Ante 52, Pirovac, OIB: 37651126887 35
5. Jure Čubrić, Kralja Zvonimira 79, Pirovac, OIB: 15356204839 20


II.

Ova lista kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac.

KLASA: 602-01/14-01/05 
URBROJ: 2182/11-03-15-7
P
irovac, 7. siječnja 2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA 
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK 
Ante Čubrić, v.r.