Print this page
03 April 2014

Dobiveno 128 tisuća kuna doznačenih iz Državnog proračuna

Nastavno na zahtjev Općine Pirovac za dodjelom tekućih potpora u 2014. godini zaprimili smo i odluku o raspodjeli sredstava za financiranje sljedećih rashoda:

 

I. Kapitalni projekt – izrada dokumenta strategije razvoja (II. faza) 

- izrada dokumenta – Strategija razvoja Općine Pirovac za razdoblje od 2014. - 2020. godine, 
- izrađivač: „Azra“ d.o.o. Varaždin, 
- sufinanciranje: 28.125,00 kuna

II. Tekući projekt – uređenje društvenog doma Putičanje

- nabava materijala za uređenje društvenog doma u naselju Putičanje, 
- sufinanciranje: 50.000,00 kuna

III. Rashodi za energiju

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu na području Općine Pirovac (električna energija i mrežarina), 
- sufinanciranje: 50.000,00 kuna

Ukupan dobiveni iznos iz sredstava doznačenih iz Državnog proračuna i raspodjele sredstava gradovima i općinama Šibensko-kninske županije za 2014. godinu iznosi 128.125,00 kuna.