06 March 2014

Javna rasprava - Veprštak

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/13-02/125; Urbroj: 517-06-2-2-2-14-7 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Veprštak“ s betonarom i asfaltnom bazom, Dubrava kod Tisna, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje

 J A V N U  R A S P R A V U

Studije o utjecaju na okoliš

„EKSPLOATACIJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „VEPRŠTAK“ S BETONAROM I ASFALTNOM BAZOM“

  1. Javna rasprava predmetne Studije trajati će 30 dana, i to u vremenu od 19. ožujka do 17. travnja 2014. godine.
  2. Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno i Općine Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.
  3. Javno izlaganje održat će se 03. travnja 2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata tvrtke Sarađen d.o.o. Stankovci i predstavnici izrađivača dokumentacije „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o. Zagreb, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

  1. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave dostupan javnosti na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr i Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr .
  2. Mišljenja prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve primjedbe s javne rasprave dostaviti će se povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš „Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Veprštak“ s betonarom i asfaltnom bazom“.

  1. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, oglasnim pločama Šibensko-kninske županije, Općine Pirovac i Općine Tisno, te na njihovim internetskim stranicama.


PROČELNICA 
Dr. sc. Sanja Slavica Matešić

 

 

Back to top