Print this page
28 February 2014

Obavijest o terminu održavanja provjere znanja

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje 

OBAVIJEST
 o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju koji će se provesti dana 5. ožujka 2014. godine (srijeda) u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, prema sljedećem rasporedu:

I. Pisano testiranje – početak u 12 sati.

II. Intervju – početak u 13 sati.

Kandidat je dužan ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi se utvrdio identitet istog.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, bit će udaljen s pisanog testiranja, a njegov rezultat se neće priznati.

Pisani test sastojat će se od 16 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 1,6 što će u konačnici (zaokruženo na jednu decimalu) dati broj bodova postignutih na pisanom testiranju (od 1 do 10). Vrijeme trajanja pisanog testiranja: 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela – područja provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju. Zbroj bodova koji će biti dodijeljen pojedinom kandidatu na intervjuu, bit će podijeljen s 3 što će u konačnici (zaokruženo na jednu decimalu) dati broj bodova postignutih na intervjuu (od 1 do 10).

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 

I. radno mjesto - viši stručni suradnik

 

1. Ranka Vučković Vukman, Katarine Zrinske 6, Pirovac,

2. Dajana Salamun, Plimica 56, Vodice,

 

II. radno mjesto - komunalni redar

 

1. Ante Begić, Putičanje 57, Putičanje – Pirovac.

Klasa: 112-02/14-01/02

Urbroj: 2182/11-04-14-8

Pirovac, 27. veljače 2014.

  

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 
 

PREDSJEDNIK

Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.