Wednesday, 16 April 2014 10:47

Prostorni plan Općine Pirovac

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

PREUZMITE DOKUMENT

 

2.a. PROMET POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

PREUZMITE DOKUMENT

 

2.b. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

  PREUZMITE DOKUMENT 

 

2.c. ENERGETSKI SUSTAV

PREUZMITE DOKUMENT

 

3.a PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

PREUZMITE DOKUMENT

 

 3.b. PODRUČJA POSEBNIH PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

PREUZMITE DOKUMENT

 

 4.1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA

PREUZMITE DOKUMENT

 

4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

1) ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PIROVAC (Službeni vijesnik Šibensko - kninske županije, broj 20/06) 

2) ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (I) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PIROVAC (Službeni vijesnik Šibensko - kninske županije, broj 2/14)

3) PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PIROVAC - PROČIŠĆENI TEKST 

 

 

 

 

Back to top