Natječaj

Na temelju čl. 441. u vezi s članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13; dalje u tekstu: „ZTD“), članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Vrilo d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“), te Odluke Skupštine Društva od 14.11.2014. godine, s ciljem odabira što kvalitetnijih stručnjaka koji će rukovoditi poslovanjem,

raspisuje se:
 
N A T J E Č A J 
za izbor direktora Društva

 

 (dalje u tekstu: „Natječaj“)

Osnovni uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za radno mjesto direktora Društva su: 
- magistar ili stručni specijalist,
- 4 godine radnog iskustva, 
- vozačka dozvola B kategorije,
- računalna pismenost,
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete (posebno čl.239. st.2. ZTD-a).

Poslovi i odgovornost direktora Društva obuhvaća kako slijedi:
-    rukovodna nadležnost odlučivanjem ( upravljačkim, provedbenim, općim ili pojedinačnim ) upućivanjem, kontrolom i izvještavanjem,
-    razina rukovođenja je upravljačka  i njen sadržaj određen je ZTD-om, Izjavom o osnivanju Društva te odlukama Skupštine društva,
-    samostalno koordiniranje uredskog poslovanja, te management profesionalnih djelatnika u uredu u smislu delegiranja i nadgledanja poslova,
-    nadgledanje i koordiniranje projekta; vođenje i sudjelovanje u pripremi i pisanju prijedloga projekata/programa s projektnim/programskim timom - sudjelovanje i supervizija izrade programa i projekata te pisanje projektnih izvješća, 
-    sadržaj upravljačko-rukovodne nadležnosti društva čine normativno regulatorna pitanja, radno pravna pitanja i ekonomsko financijska pitanja,
-    predlaganje postupaka, mjera i odluka u cilju unapređenja funkcije, odnosno učinkovitog funkcioniranja Društva,
-    donošenje odluka, smjernica, naloga, uputa i sl. obveznih za sve radnike na nižim razinama,
-    drugi poslovi i odgovornost u smislu odredaba ZTD-a, posebnih propisa i Izjave o osnivanju društva.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kako slijedi: 
-    životopis,
-    dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (kopija diplome),
-    kopija domovnice,
-    dokaz o radnom iskustvu,
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-    izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. ZTD-a,
-    dokaz o položenom vozačkom ispitu «B»kategorije,

S izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o pravima i obvezama (ugovor o radu) na neodređeno vrijeme odnosno do opoziva od strane Skupštine Društva u smislu čl.4. st.3. i 4. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14; dalje u tekstu: „ZR“).

Mjesto rada je u Pirovcu.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici najkasnije do 24. studenog 2014. godine na adresu: 
Vrilo d.o.o.
Zagrebačka 23
22 213 Pirovac
s naznakom „Za natječaj za izbor direktora".

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. 
Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Pirovac i Društva.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.

U Pirovcu, 17.11.2014. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Ante Čubrić, predsjednik

Back to top