Monday, 30 September 2013 08:25

Prostorni plan Općine Pirovac

Prostorni plan Općine Pirovac

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Pirovac ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 5/04.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA:350-02/06-04/227, URBROJ: 531-06-06-2, od 18. prosinca 2006. godine) i članka 27. Statuta Općine Pirovac ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/01., 7/05. i 3/06.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 29. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Prostornim planom je obuhvaćeno područje Općine Pirovac sa naseljima Pirovac, Putičanje i Kašić, odnosno katastarska općina Pirovac i dio katastarske općine Banjevci u veličini od 40,97 km2. Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica Općine Pirovac ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.

Plan je sadržan u elaboratu "Prostorni plan uređenja Općine PIROVAC" izrađen po URBOSu d.o.o. iz Splita (oznaka elaborata 294/2000.), koji se sastoji od slijedećih priloga:

A Tekstualni dio:

I OBRAZLOŽENJE 

1. POLAZIŠTA 
1.1 Položaj značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije      

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREÐENJA      
2.1 Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja      
2.2 Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja      
2.3 Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine      

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA      
3.1 Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije      
3.2 Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina      
3.3 Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti      
3.4 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora      
3.5 Razvoj infrastrukturnih sustava      
3.6 Postupanje s otpadom      
3.7 Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš      


II ODREDBE ZA PROVODENJE      
1. Uvjeti za određivanje namjene površina      
2. Uvjeti za uređenje prostora      
2.1 Građevine od važnosti za Državu i Županiju      
2.2 Građevinsko područje naselja      
2.3 Izgrađene strukture izvan naselja      
3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti      
4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti      
5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava      
6.  Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina      
2 7. Postupanje s otpadom      
8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš      
9. Mjere provedbe plana      
9.1 Obveza izrade prostornih planova      
9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera      
9.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni      
10. Završne odredbe    

Preuzmi  tekstualni dio>>

B Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25000
1.a KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA NASELJA PIROVAC 1:5000      
2.  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:      
2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet, Pošta i telekomunikacije 1:25000      
2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarstvo 1:25000      
2.c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, 1:25000      
3.  UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREDENJE I ZAŠTITE PROSTORA:      
3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25000      
3.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25000      
4. Građevinska područja naselja - mjerilo 1:2904 

Back to top